Κατανόηση των όρων για διεθνείς παραδόσεις

Ένας οδηγός για τους κανόνες των Διεθνών εμπορικών όρων (International Commercial Terms - Incoterms 2010)

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι υπεύθυνος για το σύνολο των εξόδων και των κινδύνων που συνδέονται με μια σύμβαση πωλήσεων ανάμεσα σε σας και τη νέα εξαγωγική αγορά. Η κατανόηση των όρων διεθνών παραδόσεων που περιέχονται στις συμβάσεις πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μειώσει τυχόν αβεβαιότητες και παρανοήσεις τόσο για σας όσο και για τους αγοραστές των προϊόντων σας.

Ο στόχος σας

Να κατανοήσετε τις αμοιβαίες υποχρεώσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε εσάς και τους αγοραστές σας.

Διεθνείς εμπορικοί όροι (International Commercial Terms): για να είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές

Οι κανόνες των Διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms) δημιουργήθηκαν με στόχο να αποτραπούν τυχόν παρανοήσεις στις διεθνείς συμβάσεις πωλήσεων οι οποίες ορίζουν τη μεταφορά εμπορευμάτων πέρα των εθνικών συνόρων.

Οι κανόνες δημιουργήθηκαν και προσαρμόστηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Ορίζουν με σαφήνεια τις υποχρεώσεις τόσο των πωλητών όσο και των αγοραστών, προκειμένου να διευκολύνουν τις παγκόσμιες πωλήσεις και να μειώσουν τον κίνδυνο νομικών επιπλοκών. Έχουν σχεδιαστεί με στόχο να διευκολύνουν το εμπόριο, όχι για να το παρεμποδίσουν.

Οι Incoterms ενημερώνονται τακτικά, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο. Οι Incoterms 2010 αποτελούν την πιο πρόσφατη έκδοση των κανόνων (το Intercom 2020 έρχεται σύντομα) και έχουν προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους εξής παράγοντες:

 • την αύξηση των ελεύθερων τελωνειακών ζωνών
 • την αυξημένη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις επιχειρηματικές συναλλαγές
 • την προσπάθεια αύξησης της ασφάλειας στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων
 • τις αλλαγές στις πρακτικές μεταφοράς

Οι όροι διεθνών παραδόσεων προστίθενται στις παγκόσμιες συμβάσεις πωλήσεων, για να διασφαλιστεί ότι ο προμηθευτής και ο αγοραστής δεν πρόκειται να εμπλακούν σε μια δαπανηρή παρεξήγηση σχετικά με το ποιος φέρει την ευθύνη για τα έξοδα και τους κινδύνους σε μια σύμβαση πωλήσεων.

Αυτά τα έξοδα και οι κίνδυνοι μπορούν να αφορούν:

 • μεταφορές εμπορευμάτων
 • ασφάλιση
 • εκτελωνισμό
 • καταβολή δασμών

Tip

Οι Incoterms είναι εμπορικοί όροι τριών γραμμάτων και αφορούν τους επιχειρηματικούς όρους που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις με αντικείμενο την πώληση εμπορευμάτων σε εξαγωγικές αγορές.

Αποσαφήνιση των όρων για τους εξαγωγείς

Όταν ξεκινάτε τις εξαγωγές σε μια νέα χώρα ή περιοχή, υπάρχει κίνδυνος παρανοήσεων καθώς κάθε χώρα ενδέχεται να έχει διαφορετική ερμηνεία των επιχειρηματικών πρακτικών που σχετίζονται με την πώληση των εμπορευμάτων σας.

Οι κανόνες εξηγούν με σαφήνεια ένα σύνολο εμπορικών όρων τριών γραμμάτων που αντικατοπτρίζουν τις επιχειρηματικές πρακτικές στις συμβάσεις πώλησης εμπορευμάτων.

Οι όροι περιγράφουν κυρίως τα καθήκοντα, τα έξοδα και τους κινδύνους για τους εξαγωγείς που παραδίδουν εμπορεύματα στους αγοραστές τους.

Ο κανόνας Incoterms αφορά τον τύπο των εμπορευμάτων που πωλούνται, τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται και άλλες υποχρεώσεις του πωλητή και του αγοραστή που μπορεί να περιλαμβάνουν την ασφάλιση ή τον εκτελωνισμό.

Τι κάνουν οι Incoterms (και τι δεν κάνουν)

Πρώτα από όλα, οι Incoterms δεν αντικαθιστούν τη σύμβαση πώλησης. Απλώς αποσαφηνίζουν τα εξής:

 • ποιο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης πώλησης είναι υποχρεωμένο να κανονίσει την αποστολή.
 • πότε ο πωλητής θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα εμπορεύματα στον αγοραστή.
 • τα έξοδα για τα οποία είναι υπεύθυνο κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Οι Incoterms δεν πραγματεύονται τη μεταβίβαση κυριότητας των εμπορευμάτων ή οποιαδήποτε ζητήματα μπορεί να προκύψουν λόγω αθέτησης της σύμβασης. Αυτά συνήθως εξετάζονται στη σύμβαση πώλησης ή στη νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση.

Οι κανόνες Incoterms 2010 και εσείς

Οι υποχρεώσεις σας και οι υποχρεώσεις του αγοραστή σας αντικατοπτρίζονται μεταξύ τους. Μπορείτε να τις εκπληρώσετε μόνοι σας ή μέσω άλλων μερών, όπως εταιρειών μεταφορών ή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων. Ακολουθούν οι ξεχωριστές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών (οι δικές σας και του αγοραστή σας).

A Υποχρεώσεις πωλητή B Υποχρεώσεις αγοραστή
A1 Γενικές υποχρεώσεις B1 Γενικές υποχρεώσεις
A2 Άδειες, εξουσιοδοτήσεις, διαπιστεύσεις ασφαλείας B2 Άδειες, εξουσιοδοτήσεις, διαπιστεύσεις ασφαλείας
A3 Συμβάσεις μεταφοράς και ασφάλισης B3 Συμβάσεις μεταφοράς και ασφάλισης
A4 Παράδοση B4 Παραλαβή παράδοσης
A5 Μεταβίβαση κινδύνων B5 Μεταβίβαση κινδύνων
A6 Κατανομή του κόστους B6 Κατανομή του κόστους
A7 Ειδοποιήσεις προς τον αγοραστή B7 Ειδοποιήσεις προς τον πωλητή
A8 Έγγραφο παράδοσης B8 Απόδειξη παράδοσης
A9 Έλεγχος, συσκευασία, σήμανση B9 Επιθεώρηση εμπορευμάτων
A10 Βοήθεια με πληροφορίες και συναφείς δαπάνες B10 Βοήθεια με πληροφορίες και συναφείς δαπάνες

2 Το αλφαβητάρι των κανόνων Incoterms 2010

Οι κανόνες Incoterms 2010 χωρίζονται σε δύο ξεχωριστές κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία κανόνων περιλαμβάνει επτά κανόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από τον τύπο και τον αριθμό των επιλεγμένων τρόπων μεταφοράς. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτούς τους κανόνες σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείται κάποιο πλοίο στα πλαίσια της μεταφοράς των εξαγόμενων εμπορευμάτων σας.

Στη δεύτερη κατηγορία κανόνων τόσο το σημείο παράδοσης όσο και ο τόπος στον οποίο μεταφέρονται τα εμπορεύματα στον αγοραστή των εμπορευμάτων είναι θαλάσσιοι λιμένες ή λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για παράδειγμα, στις εξαγωγές από το Λίβερπουλ στη Μασσαλία.

Ακολουθεί ο κατάλογος των εμπορικών όρων τριών γραμμάτων που αφορούν τους επιχειρηματικούς όρους που θα συναντήσετε σε συμβάσεις με αντικείμενο την πώληση των εμπορευμάτων σας στις εξαγωγικές αγορές σας.

Κάτω από κάθε κανόνα τριών γραμμάτων θα βρείτε μια επεξήγηση σχετικά με τη σημασία που έχει ο κανόνας για εσάς ως πωλητή και τον αγοραστή σας.

Όροι για την πρώτη κατηγορία κανόνων Incoterms

EXW

Εκ του εργοστασίου (κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης)

Ο πωλητής παραδίδει όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή σε άλλη αμοιβαία συμφωνημένη τοποθεσία όπως μια αποθήκη ή ένα εργοστάσιο.

Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για:

 • τη φόρτωση
 • όλα τα μεταφορικά έξοδα
 • τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον τελικό τους προορισμό

Εάν η φόρτωση των εμπορευμάτων γίνει από τον πωλητή, τα σχετικά έξοδα και οι κίνδυνοι βαραίνουν τον αγοραστή.

FCA

Ελεύθερο στον μεταφορέα (κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης)

Ο πωλητής:

 • παραδίδει τα εμπορεύματα, εκτελωνισμένα για εξαγωγή, στον μεταφορέα που έχει οριστεί από τον αγοραστή σε μια καθορισμένη τοποθεσία. Ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον αγοραστή σε αυτό το σημείο

 • Δεν έχει υποχρέωση να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα για εισαγωγή, να καταβάλει τυχόν εισαγωγικούς δασμούς ή να εκτελέσει τυχόν τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής

 • Έχει υποχρέωση να φορτώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του αγοραστή

CPT

Μεταφορά πληρωμένη μέχρι (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

Αυτός ο κανόνας είναι κρίσιμος επειδή ο κίνδυνος μετατίθεται και το κόστος μεταβιβάζεται σε διαφορετικούς τόπους. Ο κίνδυνος μετατίθεται όταν τα εμπορεύματα έχουν παραδοθεί στον πρώτο μεταφορέα.

Ο πωλητής οφείλει:

 • να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα ή σε άλλο πρόσωπο που έχει διοριστεί από τον πωλητή στον συμφωνημένο τόπο
 • να κανονίσει βάσει σύμβασης και να πληρώσει το κόστος της μεταφοράς που απαιτείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού

Tip

Όταν χρησιμοποιούνται οι κανόνες CPT, ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του με την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, όχι όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στον τόπο προορισμού.

CIP

Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

Παρόμοια με τον κανόνα CPT, αυτός ο κανόνας είναι κρίσιμος επειδή ο κίνδυνος μετατίθεται και το κόστος μεταβιβάζεται σε διαφορετικούς τόπους.

Ο πωλητής:

 • παραδίδει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα ή σε άλλο πρόσωπο που έχει διοριστεί από τον πωλητή στον συμφωνημένο τόπο
 • οφείλει να πληρώσει το κόστος της μεταφοράς που απαιτείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού
 • συνάπτει σύμβαση ασφάλισης που καλύπτει τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά τους
 • οφείλει να αγοράσει με δικά του έξοδα ασφάλιση φορτίων που συμμορφώνεται με τουλάχιστον την ελάχιστη κάλυψη όπως προβλέπεται στις ρήτρες (C) των Ρητρών ασφάλισης φορτίου (Institute Cargo Clauses, ICC).

Η ασφάλιση θα πρέπει: * να συναφθεί με ασφαλιστική εταιρεία καλής υπόληψης * να δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή να εγείρει αξιώσεις απευθείας από τον φορέα ασφάλισης * να μπορεί να καλύψει, τουλάχιστον, την τιμή που παρέχεται στη σύμβαση συν 10% * να χρησιμοποιεί το ίδιο νόμισμα με τη σύμβαση.

Tip

Όταν χρησιμοποιούνται οι κανόνες CIP, ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του με την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, όχι όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στον τόπο προορισμού.

DAT

Παραδοτέο στο τερματικό (κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού)

Ο πωλητής παραδίδει όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στο κατονομαζόμενο τερματικό στο κατονομαζόμενο λιμάνι ή τόπο προορισμού.

Σε αυτήν την περίπτωση με τον όρο “τερματικό” νοείται κάθε τόπος, καλυμμένος ή ακάλυπτος, όπως μια αποθήκη, ένας χώρος εμπορευματοκιβωτίων ή ένας τερματικός σταθμός οδικών, σιδηροδρομικών ή αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους ναύλους και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταφορά και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων στο τερματικό.

DAP

Παραδοτέο στον τόπο προορισμού (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

Ο πωλητής παραδίδει όταν τα εμπορεύματα τίθενται στη διάθεση του αγοραστή στα μέσα μεταφοράς με τα οποία έφθασαν, έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.

Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον κατονομαζόμενο τόπο.

Ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να κανονίσει την εκφόρτωση των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού.

DDP

Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)

Αυτός ο κανόνας συνεπάγεται τη μεγαλύτερη υποχρέωση για τον πωλητή, ο οποίος πρέπει να αναλάβει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού. Ο πωλητής πρέπει να αναλάβει τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής και εισαγωγής και να καλύψει όλους τους σχετικούς δασμούς και φόρους.

Ο πωλητής παραδίδει όταν έχουν εκπληρωθεί και οι τρεις παρακάτω στόχοι, δηλαδή όταν τα εμπορεύματα:

 • έχουν τεθεί στη διάθεση του αγοραστή
 • έχουν εκτελωνιστεί για εισαγωγή σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς με τον οποίο έφθασαν
 • είναι έτοιμα για εκφόρτωση στον κατονομαζόμενο τόπο προορισμού.

Όροι για τη δεύτερη κατηγορία κανόνων Incoterms:

Πρέπει να τηρείτε μόνο τους ακόλουθους κανόνες, εάν κατά τις εξαγωγές των εμπορευμάτων σας τόσο ο τόπος αναχώρησης όσο και ο τόπος προορισμού είναι θαλάσσιοι λιμένες ή εσωτερικές πλωτές οδοί.

FAS

Ελεύθερο παράπλευρα στο πλοίο (κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)

Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιείται ευρέως στις θαλάσσιες μεταφορές και τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, παρόλο που ενδέχεται να μην είναι κατάλληλος στις περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα παραδίδονται στον μεταφορέα προτού φορτωθούν στο πλοίο.

Ο πωλητής παραδίδει όταν τα εμπορεύματα τοποθετηθούν παράπλευρα στο πλοίο, για παράδειγμα, σε μια αποβάθρα στο κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης.

Ο κίνδυνος για τον πωλητή για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται επίσης από τη στιγμή της τοποθέτησης των εμπορευμάτων παράπλευρα στο πλοίο στο κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης.

CFR

Αξία και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

Αυτός ο κανόνας έχει ένα κρίσιμο σημείο επειδή ο κίνδυνος μετατίθεται και το κόστος μεταβιβάζεται σε διαφορετικούς τόπους. Μολονότι ο κανόνας θα καθορίζει πάντα ένα λιμάνι προορισμού, ενδέχεται να μην προσδιορίζει το λιμάνι φόρτωσης στο οποίο ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον αγοραστή.

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος:

 • να παραδώσει τα εμπορεύματα στο πλοίο
 • να διευθετήσει βάσει σύμβασης και να πληρώσει τα έξοδα και τους ναύλους που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται από τον προμηθευτή όταν τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο.

Όταν χρησιμοποιείται ο κανόνας CFR, ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, όχι όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στον τόπο προορισμού.

CIF

Αξία, ασφάλεια και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος:

 • να παραδώσει τα εμπορεύματα στο πλοίο

 • να κανονίσει βάσει σύμβασης και να πληρώσει τα έξοδα και τους ναύλους που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού

 • να συνάψει σύμβαση ασφάλισης που καλύπτει τον κίνδυνο από την πλευρά του αγοραστή για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά

 • να αγοράσει μόνο την ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη

Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται από τον προμηθευτή όταν τα εμπορεύματα φορτωθούν στο πλοίο.

Όταν χρησιμοποιείται ο κανόνας CIF, ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωσή του για την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, όχι όταν τα εμπορεύματα φτάσουν στον τόπο προορισμού.

Tip

Για πιο ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, απαιτούνται πρόσθετες ασφαλιστικές ρυθμίσεις από μέρους του αγοραστή.

3 Ορισμοί του αμερικανικού εξωτερικού εμπορίου (American Foreign Trade Definitions), ένας γρήγορος οδηγός αναφοράς

Οι Αναθεωρημένοι ορισμοί του αμερικανικού εξωτερικού εμπορίου (Revised American Foreign Trade Definitions, RAFTD) προσαρμόστηκαν για πρώτη φορά από το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ το 1941. Παρά τη μακροζωία τους, δεν θα συναντήσετε αυτούς τους όρους στους πιο διαδεδομένους Incoterms του ICC στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Ωστόσο, ίσως τους συναντήσετε σε αιτήματα για προσφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρουμε τους παρακάτω κανόνες, για να μπορέσετε να τους συγκρίνετε με τους Incoterms 2010.

Εύχρηστος οδηγός για τους Αναθεωρημένους ορισμούς του αμερικανικού εξωτερικού εμπορίου (RAFTD)

Εκ του σημείου προέλευσης (κατονομαζόμενο σημείο προέλευσης)

Ο πωλητής:

 • παραδίδει τα εμπορεύματα διαθέσιμα στον αγοραστή σε έναν κατονομαζόμενο τόπο, συνήθως στο εργοστάσιο, τις εγκαταστάσεις ή την αποθήκη του

Ο αγοραστής:

 • αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τις ευθύνες από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα των εμπορευμάτων μέχρι τον τόπο προορισμού

FOB

Ελεύθερο επί του πλοίου (κατονομαζόμενος χερσαίος μεταφορέας στο σημείο αναχώρησης ή λιμάνι φόρτωσης)

Αυτός ο κανόνας έχει διάφορες χρήσεις. Το περιεχόμενό του μπορεί να είναι ταυτόσημο με τον κανόνα EXW.

Ο πωλητής είναι:

 • υποχρεωμένος να τοποθετήσει ή να παραδώσει τα εμπορεύματα σε έναν χερσαίο μεταφορέα για φόρτωση στο κατονομαζόμενο σημείο αναχώρησης, εξαγωγής ή λιμάνι φόρτωσης

Σημείωση: Το κατονομαζόμενο σημείο μπορεί να βρίσκεται ακόμη και στη χώρα του αγοραστή.

FAS

Ελεύθερο παράπλευρα στο πλοίο (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

Ο πωλητής παραδίδει όταν:

 • τα εμπορεύματα τοποθετηθούν παράπλευρα στον θαλάσσιο μεταφορέα για φόρτωση στο κατονομαζόμενο λιμάνι εξαγωγής

C&F

Αξία και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

Ο πωλητής:

 • αναλαμβάνει το κόστος της εγχώριας χερσαίας μεταφοράς και τη φόρτωση του φορτίου σε πλοίο
 • αναλαμβάνει το κόστος των θαλάσσιων ναύλων από το λιμάνι φόρτωσης μέχρι το λιμάνι προορισμού

CIF

Αξία, ασφάλεια και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)

Αυτός ο κανόνας είναι πανομοιότυπος με τον κανόνα C&F. Εκτός από τις υποχρεώσεις του κανόνα C&F, ο πωλητής συνάπτει σύμβαση ασφάλισης που καλύπτει τον κίνδυνο από την πλευρά του αγοραστή για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά.

Εκ της αποβάθρας (κατονομαζόμενο λιμάνι εισαγωγής)

Ο πωλητής αναλαμβάνει:

 • την ευθύνη για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από το πλοίο σε ένα κατονομαζόμενο λιμάνι και τη διάθεσή τους εκεί

 • όλα τα έξοδα μέχρι την εκφόρτωση των εμπορευμάτων στην αποβάθρα του λιμανιού προορισμού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκφόρτωσης από το πλοίο

Χάρη στους Incoterms, την επόμενη φορά που θα ελέγξετε μια σύμβαση πωλήσεων, θα είναι πιο εύκολο να καταλάβετε ακριβώς ποιος είναι υπεύθυνος για τα έξοδα και τους κινδύνους που σχετίζονται με την εξαγωγική αγορά σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγετε παρανοήσεις που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στις συναλλαγές με τους νέους πελάτες σας.

Συνοπτική λίστα ελέγχου

Πριν υπογράψετε μια σύμβαση πώλησης, είναι σημαντικό να ελέγξετε:

 • τους Incoterms 2010, για να διευκρινίσετε τις υποχρεώσεις σας
 • ποια κατηγορία κανόνων Incoterms ισχύει για την περίπτωσή σας
 • τη σύμβαση για τους όρους Incoterms τριών γραμμάτων