Szczegółowy przewodnik po rekrutacji

Plan zatrudniania najbardziej odpowiednich kandydatów podczas rozszerzania działalności na rynki zagraniczne

1 Twórz świetne opisy stanowisk

Wyzwanie

Gdy rozszerzasz działalność swojej firmy na inne kraje, zatrudnianie nowej kadry to jedno z najważniejszych i najbardziej emocjonujących wyzwań. Każda nowa osoba wpływa na zespół – jego kulturę i cele firmy. Warto więc przeznaczyć na to odpowiednią ilość czasu i zasobów oraz zgromadzić przydatną wiedzę. W przypadku naboru osób z innych krajów opis stanowiska jest dla potencjalnego pracownika pierwszym źródłem informacji o firmie. Każde zawarte tam słowo kreuje obraz Twojej firmy. Jak sprawić, by kandydat chciał dowiedzieć się więcej, ale jednocześnie czuł, że ma przydatne informacje?

Cel

Pamiętaj, by opis stanowiska pracy jasno określał zakres obowiązków przyszłego pracownika i jednocześnie podkreślał misję oraz cel Twojej organizacji. Opis powinien być pozbawiony żargonu, a także prosty i zrozumiały dla kandydatów na zagranicznych rynkach docelowych.

Jak się do tego zabrać

Niezależnie od rynku docelowego opis stanowiska powinien skupiać się na czterech kategoriach: branży, roli, obowiązkach i kwalifikacjach. Zewnętrzne i wewnętrzne badania opinii użytkowników Google pokazały, że najlepiej jest zacząć od ogółów (jaki jest cel firmy?), a potem przejść do szczegółów (co osoba na tym stanowisku robi każdego dnia?).

Więcej informacji o tym, jak sporządzić świetny opis stanowiska pracy dla kandydatów na nowych rynkach, znajdziesz na stronie re:Work with Google

2 Szukaj najbardziej obiecujących pracowników

Wyzwanie

CV jest podstawowym narzędziem w procesie szukania pracy, dlatego menedżerowie prowadzący rekrutację muszą umieć je ocenić. Ocena potencjalnego kandydata po zapoznaniu się z jedną kartką papieru może być trudna. Jednak CV może Ci pomóc w porównaniu kwalifikacji wielu osób i znalezieniu tej najbardziej odpowiedniej na dany rynek.

Cel

Szukając pracowników do swojej firmy na rynku międzynarodowym, poddaj ich CV ocenie w sposób uporządkowany i spójny.

Jak się do tego zabrać

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na interpretację informacji. Badania wskazują, że potencjalnie mało znaczące dane – imiona, kluby, adresy, szkoły, poprzedni pracodawcy, rasa, status rodzicielski i status socjoekonomiczny – mogą niepostrzeżenie wpłynąć na oczekiwania i sposób oceny kandydatów1. Podobnie negatywny wpływ może mieć presja czasu.

Więcej informacji o przeglądaniu CV pod kątem najbardziej obiecujących kandydatów na nowych rynkach znajdziesz na stronie re:Work with Google

3 Korzystaj z ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych, by znaleźć idealnych pracowników

Wyzwanie

Rekrutacja nowego pracownika na rynku międzynarodowym może być trudna. Przed Tobą seria rozmów kwalifikacyjnych z osobami różnych narodowości poszukującymi pracy. Chcesz podjąć przemyślane, racjonalne decyzje dotyczące wyboru kandydata. Chcesz znaleźć sposób na nawiązanie relacji z kandydatem, nie polegając przy tym wyłącznie na pierwszym wrażeniu ani na intuicji.

Cel

Korzystanie z ustrukturyzowanych rozmów kwalifikacyjnych podczas rekrutacji na stanowiska na rynku międzynarodowym do wybierania najlepszych kandydatów na podstawie spójnych, z góry określonych wymagań dotyczących kwalifikacji.

Jak się do tego zabrać

Ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne polegają na zadawaniu kandydatom ubiegającym się o tę samą pracę tych samych pytań i ocenie ich odpowiedzi w tej samej skali. Badania pokazują, że ustrukturyzowane rozmowy kwalifikacyjne pozwalają przewidzieć przyszłe wyniki, jakie może uzyskać potencjalny kandydat, nawet jeśli dane stanowisko nie jest ustrukturyzowane1.

Więcej informacji o ustrukturyzowanych rozmowach kwalifikacyjnych znajdziesz w re:Work with Google