Χρήση των δεικτών Doing Business 2016 για την αξιολόγηση δυνητικών αγορών

Κατανόηση των διοικητικών, κανονιστικών και εφοδιαστικών προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσετε

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Κατά την είσοδο σε μια νέα αγορά, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τις διοικητικές, κανονιστικές και εφοδιαστικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε, τόσο για εδραιωμένες όσο και για αναδυόμενες αγορές.

Ο στόχος σας

Να κατανοήσετε τη νέα μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δείκτες Doing Business 2016 για τη μέτρηση πληροφοριών σχετικά με χώρες και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να αποφασίσετε με σιγουριά ποιες χώρες είναι πιο κατάλληλες για εσάς ως αγορά εξαγωγών.

Πώς οι δείκτες Doing Business 2016 μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας

Ο χρόνος που απαιτείται για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές μπορεί να διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Αν γνωρίζετε ποιες χώρες έχουν τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο και χρήμα.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τους δείκτες Doing Business, για να αξιολογήσουν τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής των παγκόσμιων οικονομιών. Προκειμένου να παρέχει στους επιχειρήσεις ακόμα πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εξαγωγής και εισαγωγής παγκοσμίως, το Doing Business χρησιμοποίησε μια νέα μεθοδολογία το 2016.

Αυτή η νέα μεθοδολογία μέτρησε τον χρόνο και το κόστος για τρεις ομάδες διαδικασιών που απαιτούνται για την εξαγωγή και την εισαγωγή:

  • Τεκμηριωμένη συμμόρφωση
  • Συμμόρφωση για διασυνοριακές συναλλαγές
  • Εγχώριες μεταφορές

Για πρώτη φορά, το Doing Business 2016 έλαβε υπόψη το προϊόν του συγκριτικού πλεονεκτήματος για κάθε οικονομία κατά τη μέτρηση των διαδικασιών εξαγωγής. Για τις διαδικασίες εισαγωγής, εστίασε στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, καθώς αποτελούν ένα ενιαίο, πολύ κοινό κατασκευασθέν προϊόν. Αυτό προσφέρει στις επιχειρήσεις πιο ακριβή, δίκαια και αντιπροσωπευτικά σύνολα δεδομένων τα οποία μπορούν να αξιολογήσουν.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον δείκτη Doing Business για τις αγορές που σας ενδιαφέρουν ή να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση και τη μεθοδολογία πίσω από αυτόν παρακάτω.

2 Doing Business 2016, μια νέα προσέγγιση

Οι δείκτες Doing Business για τις διασυνοριακές συναλλαγές ήταν μεταξύ των πρώτων παγκόσμιων μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της επίπτωσης σε χρόνο και κόστος των διοικητικών, κανονιστικών και εφοδιαστικών ζητημάτων στις διεθνείς συναλλαγές.

Το 2016, το Doing Business χρησιμοποίησε μια νέα μεθοδολογία, η οποία προσάρμοσε τις παραδοχές της μελέτης περίπτωσης για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές.

Για τις εξαγωγές, η μελέτη περίπτωσης Doing Business μέτρησε τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς, συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές και τεκμηριωμένης συμμόρφωσης που απαιτούνται για την εξαγωγή ενός φορτίου 15 τόνων του κορυφαίου μη εξορυκτικού εξαγωγικού προϊόντος μιας οικονομίας.

Ακολούθησε την αποστολή από μια αποθήκη στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της χώρας στο ευρύτερα χρησιμοποιούμενο χερσαίο σύνορο ή λιμάνι, μέσω του οποίου θα γινόταν η εξαγωγή του φορτίου στον κύριο εξαγωγικό εταίρο για το προϊόν.1

Για τις εισαγωγές, η μελέτη περίπτωσης ακολούθησε το φορτίο από το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο χερσαίο σύνορο ή λιμάνι της οικονομίας σε μια αποθήκη στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της. Για όλες τις οικονομίες, το φορτίο αποτελούταν από 15 τόνους ανταλλακτικών αυτοκινήτων σε κοντέινερ.

Η νέα μεθοδολογία χρησιμοποίησε τη λογική από την οποία διέπονται οι διεθνείς εμπορικές ροές:

  • συγκριτικό πλεονέκτημα
  • προτιμήσεις καταναλωτών
  • τη διεθνή δομή της παραγωγής
  • το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση μιας οικονομίας και των εμπορικών εταίρων της

  1. Για 11 οικονομίες, τα δεδομένα συλλέγονται ξεχωριστά και για την πρώτη και για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη. 

3 Τα ευρήματα του Doing Business για τις εισαγωγές

Κατά την εξαγωγή σε χώρες παγκοσμίως, τα προϊόντα σας θα υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες στα τελωνεία, ανάλογα με το είδος του προϊόντος και τον προορισμό αποστολής τους.

Δύο παραδείγματα παρουσιάζονται σε δύο μελέτες περιπτώσεων: μία για τις εισαγωγές και μία για τις εξαγωγές (επόμενη ενότητα).

Εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτων: μια μελέτη

Και οι 189 οικονομίες που μετρήθηκαν από το Doing Business 2016 εισάγουν παρόμοια προϊόντα. Το Doing Business επέλεξε τα ανταλλακτικά αυτοκινήτου ως το ενιαίο προϊόν εισαγωγής για όλες αυτές τις οικονομίες.

Τι έδειξαν τα δεδομένα

Η εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου απαιτεί κατά μέσο όρο περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερο κόστος από την εξαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Τα εισαγόμενα ανταλλακτικά αυτοκινήτου υπόκεινται σε περισσότερους ελέγχους και διαδικασίες συγκριτικά με τα εξαγόμενα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Αυτό αυξάνει τον χρόνο και το κόστος συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και τον χρόνο τεκμηριωμένης συμμόρφωσης. Για την ακρίβεια, το 40% των οικονομιών απαιτεί ελέγχους από άλλες υπηρεσίες πέραν των τελωνείων κατά την εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Ο μέσος χρόνος και το μέσο κόστος για την εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου είναι σχεδόν ίδια με τον μέσο χρόνο και το μέσο κόστος για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων. Ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένα ακόμη 17% των οικονομιών απαιτούν επίσης ελέγχους πριν από την αποστολή. Αυτοί οι έλεγχοι διεξάγονται από τρίτες εταιρείες στην οικονομία από την οποία προήλθε το ανταλλακτικό αυτοκινήτου.

Η έκθεση Doing Business 2016 σημειώνει ότι μεταξύ των οικονομιών που απαιτούν ελέγχους πριν από την αποστολή για ανταλλακτικά αυτοκινήτου, οι χρόνοι συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές κυμαίνονται από 56 ώρες έως 1.330 ώρες.

4 Τα ευρήματα του Doing Business για τις εξαγωγές

Οι διαδικασίες εξαγωγής διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το Doing Business διαπίστωσε ότι η απόκτηση, η προετοιμασία και υποβολή εγγράφων για γεωργικά εξαγωγικά προϊόντα έχουν διπλάσιο κόστος σε σχέση με άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Αυτές οι διαφορές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το 81% των οικονομιών των οποίων το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν τους είναι γεωργικό απαιτούν ελέγχους συγκεκριμένους για το προϊόν και διαδικασίες για την εξαγωγή του, ενώ μόλις το 21% των υπόλοιπων οικονομιών απαιτεί ελέγχους συγκεκριμένους για το προϊόν για το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν τους.

Μεταξύ των οικονομιών που το κύριο εξαγωγικό προϊόν τους είναι γεωργικό, οι χρόνοι συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές και τεκμηριωμένης συμμόρφωσης διαφέρουν σημαντικά από 11 ώρες έως 210 ώρες.

Από τις 69 οικονομίες των οποίων το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν είναι γεωργικό, οι 56 διαθέτουν διαδικασίες συγκεκριμένες για το προϊόν για αυτήν την εξαγωγή.

Από τις 118 οικονομίες των οποίων το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν είναι ένα προϊόν με βάση το μέταλλο, βαριάς ή ελαφριάς βιομηχανίας, μόλις 25 διαθέτουν διαδικασίες συγκεκριμένες για το προϊόν.

Αυτές οι οικονομίες καλύπτουν όλες τις περιοχές και τις ομάδες εισοδήματος, από τη Νορβηγία μεταξύ των οικονομιών του ΟΟΣΑ με υψηλό εισόδημα έως τη Γουινέα-Μπισσάου στην Αφρική.

Σύγκριση Γρενάδας και Αυστραλίας

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν απαιτούνται ενισχυμένοι έλεγχοι και διαδικασίες, αλλά κατά πόσο διεξάγονται αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα, τόσο η Γρενάδα όσο και η Αυστραλία απαιτούν υγειονομικούς ελέγχους και πιστοποιητικά για το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν τους. Ωστόσο, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές απαιτούνται 101 ώρες και 800 £ για έναν εξαγωγέα μοσχοκάρυδου στη Γρενάδα, ενώ απαιτούνται μόλις 36 ώρες και 580 £ για έναν εξαγωγέα κρέατος στην Αυστραλία.

Για την ολοκλήρωση τεκμηριωμένης συμμόρφωσης απαιτούνται 10πλάσιες ώρες για τον εξαγωγέα στη Γρενάδα συγκριτικά με τον εξαγωγέα στην Αυστραλία.

5 Σύγκριση των δεδομένων

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Doing Business, για τις εισαγωγές απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος κατά μέσα όρο στις οικονομίες του ΟΟΣΑ με υψηλό εισόδημα σε σχέση με άλλες οικονομίες και το ίδιο και για τις εξαγωγές.

Για παράδειγμα, ο χρόνος συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές στον Καναδά είναι πολύ λιγότερος συγκριτικά με τον Καναδά.

Καναδάς

Οι έμποροι επωφελούνται από ένα λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα που συνδέει τα τελωνεία Καναδά και ΗΠΑ. Το σύνολο της διαδικασίας συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ώρες. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης για διασυνοριακές συναλλαγές κοστίζει το ίδιο για έναν Καναδό εισαγωγέα (134 £) και έναν Καναδό εξαγωγέα (130 £).

Αφρική

Στην Αφρική, για τη συμμόρφωση για διασυνοριακές συναλλαγές απαιτούνται 160 ώρες κατά μέσο όρο για έναν εισαγωγέα και 108 ώρες για έναν εξαγωγέα. Στο Καμερούν, για παράδειγμα, η εξαγωγή ενός φορτίου κακάο απαιτεί 202 ώρες και κοστίζει 763 £. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην απαίτηση φυτοϋγειονομικού ελέγχου για το κακάο. Για την εισαγωγή ανταλλακτικών αυτοκινήτου, για τα οποία απαιτείται έλεγχος πριν από την αποστολή, απαιτούνται 271 ώρες και το κόστος ανέρχεται σε 1.092 £.

Συνοπτικά

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός δυνητικού νέου εισαγωγέα ή εξαγωγέα, χρησιμοποιώντας τον δείκτη Doing Business 2016. Είναι καλό να γνωρίζετε ενδεχόμενα προβλήματα προτού επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με μια νέα χώρα, καθώς ο τύπος του εξαγόμενου προϊόντος μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο και το κόστος της συναλλαγής, όπως και η ίδια η χώρα.