Γλωσσάριο εφοδιαστικής

Ορισμοί για τους συνηθέστερους όρους της διεθνούς εφοδιαστικής

Λίστα Περιγραφή
3PL Εφοδιασμός που διαχειρίζεται από τρίτους
3PR Λιανικό εμπόριο τρίτου μέρους
4PL Εφοδιασμός που διαχειρίζεται από τέταρτους
ASN Προειδοποίηση αποστολής
AWB Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς
BOL Φορτωτική
BOM Κατάλογος υλικών
CFR Αξία και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
CIF Αξία, ασφάλεια και ναύλος (κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
CIP Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
CM Επί συμβάσει παρασκευαστής
CPFR Συνεργατικός σχεδιασµός, πρόβλεψη και αναπλήρωση
CPT Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
DAP Παραδοτέο στον τόπο προορισμού (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
DAT Παραδοτέο στο τερματικό (κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού)
DC Κέντρο διανομής
DDP Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος (κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
DFZ Αφορολόγητη ζώνη
EDI Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων
EIN Αριθμός μητρώου εξαγωγέα
ERP Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
ETA Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης
ETD Εκτιμώμενος χρόνος αναχώρησης
EXW Εκ του εργοστασίου (κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης)
FAI Επιθεώρηση πρώτου αντικειμένου
FAS Ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου (κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)
FAT Τελική δοκιμή συναρμολόγησης
FCA Ελεύθερο στον μεταφορέα (κατονομαζόμενος τόπος παράδοσης)
FOB Ελεύθερο στο πλοίο (κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)
FTL Πλήρες φορτίο φορτηγού
FTZ Ζώνη ελεύθερου εμπορίου ή Ζώνη εξωτερικού εμπορίου
HAWB Ειδική φορτωτική
HS Εναρμονισμένο σύστημα
JIT Τη στιγμή που χρειάζεται
KPI Βασικός δείκτης απόδοσης
LCL Φορτίο μικρότερο του εμπορευματοκιβωτίου
LLP Κύριοι πάροχοι υπηρεσιών εφοδιασμού
LTL Μερική φόρτωση φορτηγού
MSRP Προτεινόμενη λιανική τιμή κατασκευαστή
NPI Λανσάρισμα νέου προϊόντος
NVOCC Ελεύθεροι μεταφορείς που δεν διαχειρίζονται πλοία
ODM Κατασκευαστής πρωτότυπου σχεδιασμού
OEM Κατασκευαστής πρωτότυπου εξοπλισμού
OMS Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών
P&D Παραλαβή και παράδοση
PO Εντολή αγοράς
SKU Κωδικός αποθέματος
SLA Συμφωνία επιπέδου παροχής υπηρεσιών
TL Φορτίο φορτηγού
VAS Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας
WH Αποθήκη
WMS Σύστημα διαχείρισης αποθήκης
WOS Αριθμός εβδομάδων επάρκειας αποθέματος