Jak dimenzovat vaši podporu lokalizace

Průvodce hledáním a správou vhodných dodavatelů

1 Přehled

Výzva

Když získáte přístup ke svému publiku, dalším krokem je oslovit ho tak, jak chcete. Výzva spočívá ve výběru dodavatelů překladatelských služeb, kteří budou rozumět technickým a kulturním nuancím jazyka používaného na vašich vývozních trzích.

Váš cíl

Najít a řídit dodavatele, kteří vám zajistí přizpůsobené překladatelské služby pro váš web. To vám pomůže mluvit s vašimi zákazníky jejich jazykem a udržet přitom globálně jednotné vnímání značky.

Jak na to

Níže uvedené pokyny ukazují systematický přístup k hledání a správě překladatelských služeb.

Než si vyberete dodavatele, který vám bude zajišťovat překlady, zeptejte se svého týmu, co je potřeba. Zaměřte se na tyto otázky:

Jazyky

Jaké jsou vaše cílové jazyky? Očekáváte, že se tento seznam bude rozšiřovat?

Objem

Jaký je váš počáteční počet slov? Jak často budete přidávat nový obsah?

Služby

Jakou konkrétní službu potřebujete pro své typy obsahu, například:

 • neviditelný např. metadata SEO vyžadující lehce upravený strojový překlad nebo méně zkušené lingvisty,

 • specializovaný např. právní, technický nebo zdravotnický obsah vyžadující lingvisty se znalostí oboru,

 • vysoce viditelný, kreativní, např. obrázky na hlavní stránce vyžadující kreativní lingvisty, transkreaci a offline zpracování,

 • standardní neboli vyžadující standardní lingvisty a případně jazykovou kontrolu.

Časový rozvrh

Jaký je váš časový rozvrh vzhledem ke službě, kterou potřebujete, a objemu vašeho obsahu?

Platforma

Jaký systém budete používat pro tvorbu a umístění obsahu (např. Wordpress)?

2 Nalezení vhodných dodavatelů

Po dokončení programových kroků v tomto průvodci budete mít lepší představu o tom, jaký druh dodavatele je pro vás nejlepší. Tyto kroky vedou od základního hledání dodavatelů po pokročilejší a plně rozvinuté strategie řízení dodavatelů.

Krok 1: Proveďte průzkum dodavatelů

Vyhledejte na Googlu překladatelské služby. Podívejte se na web každého dodavatele a soustřeďte se na následující:

 • Jaké služby nabízí? Propaguje některé služby více než jiné?
 • Kdo jsou jeho klienti? Jsou spíše velcí, malí, nebo obojí?
 • Jakou zkušenost má s prací se společnostmi podobnými té vaší?
 • Jaké jazyky nabízí?
 • Kde se společnost nachází? Lze s ní bez problémů komunikovat ve vašem časovém pásmu?
 • Kdy byla společnost založena?
 • Kdo společnost založil? Má odborné znalosti konkrétního trhu?
 • Uvádí nějaké informace o cenách?

Krok 2: Určete typy dodavatelů a služby, které poskytují

Standardní dodavatelé překladů zpravidla nabízejí překlady, desktop publishing, kontrolu kvality a řízení projektů. Existují dva základní typy těchto dodavatelů:

Jednojazykoví dodavatelé (single-language vendors – SLV)

Tito dodavatelé nabízejí služby v malém počtu jazyků, zpravidla v jednom nebo několika regionálních jazycích. Dodavatelé typu SLV jsou často levnější než vícejazykoví dodavatelé a jsou dobrou volbou, pokud chcete lokalizovat obsah pouze do jednoho až tří regionálních jazyků.

Vícejazykoví dodavatelé (multi-language vendors – MLV)

Tito dodavatelé nabízejí globální pokrytí a jsou schopni vyhovět všem vašim lokalizačním potřebám. Dodavatelé typu MLV jsou schopni pracovat na více projektech v různých regionech najednou. Při poskytování svých služeb zpravidla využívají kombinaci dodavatelů SLV, překladatelů na volné noze a lingvistů zaměstnaných na plný úvazek.

Krok 3: Rozhodněte, jaký typ dodavatele potřebujete

Při určování vhodného typu dodavatele zvažte následující aspekty. Pamatujte, že k dokončení lokalizace můžete potřebovat několik dodavatelů SLV nebo dokonce několik dodavatelů MLV.

Regionální znalosti

Dodavatel typu SLV může mít větší zkušenosti s překlady pro určité regiony.

Specializace služeb

Někteří dodavatelé nabízí odborné specializace, např. kreativní marketing, transkreace, zdravotnický obsah, právní obsah atd.

Nabízené služby

Určití dodavatelé se zase specializují na korektorské služby, tvorbu obsahu, testování atd.

Kontrola kvality

Pokud chcete, aby váš obsah prošel kontrolou kvality, můžete si najmout druhého „kontrolního dodavatele“. Je to podobné, jako když korektor kontroluje práci spisovatele.

Škálovatelnost a zmírnění rizika

Pokud máte velký objem práce s krátkými termíny, zvažte spolupráci s více dodavateli.

Krok 4: Sestavte úvodní poptávku (RFI)

 • Stručně několika dodavatelům popište své potřeby (obsah, služby, objemy a jazyky).
 • Zjistěte informace o jejich lingvistických schopnostech, např.:
  • služby a jazyky – seznam lingvistických služeb včetně oblastí specializace nebo odborných znalostí,
  • reference – seznam dvou až tří profesionálních referencí včetně kontaktních informací,
  • cenový odhad – odhadovaná cena za jazyk a typ obsahu. Ceny se u překladu zpravidla udávají za slovo a u korektury za slovo nebo hodinu

Krok 5: Zužte výběr dodavatelů

Rozhodněte, kteří dodavatelé vašim lokalizačním potřebám vyhovují nejvíce. Zvažte, zda nabízejí služby a jazyky, které váš tým potřebuje. Také vezměte v potaz, jak velký zájem mají o spolupráci s vámi, například podle toho, jak reagovali při vašem počátečním průzkumu.

Krok 6: Vytvořte výzvu k podávání nabídek (RFP)

Vytvořte výzvu k podávání nabídek (RFP) a odešlete ji svému zúženému seznamu dodavatelů. Vaše žádost by měla:

 • představit váš projekt – poskytovat přehled o vaší společnosti, obsahu a publiku,
 • vysvětlit vaše potřeby – služby, cílové jazyky, objem, odborné znalosti, termíny atd.,
 • uvádět, jaké informace potřebujete – jakou přesně čekáte od zúženého seznamu dodavatelů odpověď?

Informace, které potřebujete od zúženého seznamu dodavatelů:

Základní informace o dodavateli

Sem mohou patřit:

 • jazyky,
 • příklady klientů,
 • oblasti odbornosti,
 • lokalita/lokality,
 • počet zaměstnanců.

Postupy při zajištění kvality

Sem mohou patřit informace o metodologii dodavatele a postupu nápravy v případě problémů.

Termíny

Sem mohou patřit informace o rychlosti vyhotovení a postupu v případě nedodržení termínu.

Zdroje

Sem mohou patřit:

 • typické odborné zázemí lingvistů,
 • počet lingvistů zaměstnaných nebo spolupracujících s dodavatelem,
 • místo výkonu práce lingvistů,
 • poskytované školení,
 • řízení výkonnosti,
 • způsob přiřazování dodavatelských nákladů.

Organizační podpora

Sem mohou patřit informace o vašich kontaktních osobách a o tom, zda budete mít k dispozici specializovaného projektového manažera a v jakém časovém pásmu se nachází.

Systémy

Sem mohou patřit:

 • používané platformy,
 • podporované typy souborů,
 • informace, zda dodavatel poskytuje podporu pro integraci s vašimi platformami,
 • informace, zda budete muset vyhradit nějaké zdroje i u sebe,
 • informace, zda si dodavatel účtuje integraci.

Odhad ceny

Můžete:

 • požádat o cenu za slovo / jazyk / typ obsahu,
 • zjistit, zda dodavatel poskytuje slevu za používání softwaru s překladovou pamětí,
 • se zeptat, zda můžete očekávat dodatečné náklady, např. za řízení projektů, následné zpracování, korekturu atd.

Tip

Požádejte dodavatele o vzorový překlad. Poskytněte mu ukázku obsahu a požádejte ho, aby překlad vyhotovil lingvista, který bude pracovat na vašich projektech. Ujistěte se, že máte ve svém týmu dva nebo více lidí, kteří mohou výsledky ověřit.

Krok 7: Pro smlouvu s vybranými dodavateli stanovte klíčové ukazatele výkonu (KPI)

S každým zvoleným dodavatelem budete muset uzavřít smlouvu. Uveďte v ní služby a KPI, abyste mohli od lokalizačního týmu vyžadovat určitý standard. Jako výchozí bod použijte následující KPI a v průběhu času vyhodnoťte, kde je potenciál pro zlepšení.

KPI jazykové kvality

 • dodržení požadavků – dodržování požadavků uvedených ve stylistických pokynech a pokynů k projektu,
 • gramatika – používání správné gramatiky cílového jazyka,
 • interpunkce/pravopis – dodržování jazykových norem a stylistických pokynů,
 • význam – zachování významu původního zdrojového obsahu,
 • terminologie – používání preferovaných překladů z glosáře, stylistických pokynů a překladové paměti,
 • srozumitelnost– psaní obsahu, který je pro rodilé mluvčí snadno srozumitelný,
 • standardy – dohodněte se na kritériích „chybovosti“. Standardy by se měly vztahovat k projektu nebo k počtu slov (např. na 1000 slov)

Poznámka: Pokud vy ani dodavatel překladu nemáte zdroje schopné překlad objektivně vyhodnotit, použijte k vyhodnocení jazykové kvality jiného dodavatele.

KPI včasného dodání

 • Standardy: Dohodněte se na kritériích „dodání v termínu“. Standardy by se měly vztahovat k projektu (pokud se jedná pouze o jeden projekt) nebo k počtu slov (pokud bude spolupráce dlouhodobá).

Krok 8: Navázáním účinné komunikace zajistěte maximální podporu dodavatele

Způsob vaší komunikace s dodavateli lokalizace by měl odpovídat rozsahu prací. Následující pokyny vám poradí, jak vést komunikaci od počátku po dokončení projektu i po něm.

V úvodu

 • Požádejte dodavatele, aby sledoval a sděloval vám klíčové detaily vašeho projektu: datum zahájení, stav, termín dokončení atd..

 • Dohodněte si počáteční schůzku. Ke sdílení nových informací a identifikaci a řešení potíží využívejte synchronizaci.

 • Sjednoťte oboustranná očekávání ohledně kvality. Proberte s dodavateli své potřeby a očekávání. Podle potřeby aktualizujte nastavené standardy.

 • Vytvořte jazykové referenční materiály. Pomocí jednoznačných referenčních materiálů, např. snímků obrazovek, stylistických pokynů, glosářů atd. vysvětlete dodavateli své jazykové preference.

V průběhu

 • Neprodleně dodavatele upozorněte na případné problémy s kvalitou. Zdůrazněte konkrétní problémy, ujasněte si standardy kvality a ověřte vyřešení problémů.

 • Informujte o změnách. Diskutujte o změnách vašich stylistických pokynů, glosáře, postupu kontroly kvality atd.

 • Průběžně se snažte najít prostor ke zlepšení. Dělte se o doporučené postupy. Informujte dodavatele o svých postřezích a doporučeních.

 • Na otázky dodavatele reagujte včas. Poskytujte mu jasné informace a podle vlastního uvážení s ním sdílejte zdroje a nástroje.

Po skončení projektu

 • Poskytněte dodavateli zpětnou vazbu. Řekněte mu, co fungovalo dobře a kde se může příště zlepšit.

Výše uvedené pokyny pro spolupráci s dodavateli vám pomohou vybrat a řídit dodavatele, kteří vám zajistí kvalitní překlady vhodné pro vaše publikum.