Mezinárodní dodací podmínky

Průvodce pravidly mezinárodních obchodních podmínek (Incoterms 2010)

1 Přehled

Zadání

Potřebujete vědět, kdo nese náklady a rizika související s kupní smlouvou uzavřenou na vašem novém vývozním trhu. Když budete znát mezinárodní dodací podmínky zapracované do vašich celosvětových kupních smluv, můžete pro sebe i kupující omezit nejistotu i případná nedorozumění.

Cíl

Porozumět vzájemným povinnostem mezi vámi a kupujícími.

Mezinárodní obchodní podmínky: aby obě strany byly spokojené

Pravidla mezinárodních obchodních podmínek (Incoterms) byla vytvořena, aby nedocházelo k nedorozuměním u mezinárodních kupních smluv, kdy zboží překračuje hranice států.

Pravidla vytvořila a přizpůsobila Mezinárodní obchodní komora. Tato pravidla jasně definují povinnosti prodávajících i kupujících, aby usnadnila celosvětový prodej a omezila riziko právních komplikací. Mají obchod usnadňovat, ne omezovat.

Pravidla Incoterms jsou pravidelně aktualizována v reakci na vývoj mezinárodního obchodu. Nejnovější je verze Incoterms 2010 (brzy bude vydána verze Incoterms 2020), která byla přizpůsobena s ohledem na:

 • zvýšení počtu svobodných celních pásem,
 • rozšíření elektronické komunikace při obchodních transakcích,
 • snahu zvýšit bezpečnost pohybu zboží,
 • změny přepravních postupů.

Mezinárodní dodací podmínky se vkládají do mezinárodních kupních smluv, aby mezi dodavatelem a kupujícím nedošlo k nákladnému nedorozumění ohledně odpovědnosti za náklady a rizika.

Tyto náklady a rizika se mohou vztahovat na:

 • přepravovaný náklad,
 • pojištění,
 • proclení,
 • splatné clo.

Tip

Incoterms jsou označeny třípísmenným kódem a upravují obchodní podmínky smluv o prodeji zboží do zahraničí.

Vysvětlení podmínek pro vývozce

Když vyvážíte zboží do nové země nebo regionu, může dojít k nedorozumění, protože v různých zemích platí různé obchodní zvyklosti.

Tato pravidla jasně stanoví konkrétní obchodní podmínky označené třípísmennými kódy, které vycházejí z obchodních zvyklostí používaných ve smlouvách o prodeji zboží.

Podmínky popisují hlavně povinnosti, náklady a rizika pro vývozce dodávající zboží kupujícím.

Pravidlo Incoterms se vybírá podle typu prodávaného zboží, způsobu dopravy a povinností prodávajícího a kupujícího, které mohou zahrnovat pojištění nebo proclení.

Co je a co není účelem podmínek Incoterms

Zaprvé, Incoterms nenahrazují kupní smlouvu. Pouze určují:

 • která strana kupní smlouvy má povinnost zajistit přepravu,
 • kdy je zboží považováno za doručené od prodávajícího ke kupujícímu,
 • které náklady nese která strana.

Incoterms neřeší převod vlastnictví zboží ani důsledky porušení smlouvy. Tyto otázky zpravidla upravuje kupní smlouva nebo zákon, kterým se tato smlouva řídí.

Význam Incoterms 2010 pro vás

Vaše povinnosti a povinnosti kupujícího se navzájem doplňují. Lze je splnit osobně nebo prostřednictvím jiných subjektů, jako jsou přepravci nebo zasilatelé. Jednotlivé povinnosti smluvních stran (vás a kupujícího) jsou uvedeny níže.

A Povinnosti prodávajícího B Povinnosti kupujícího
A1 Obecné povinnosti B1 Obecné povinnosti
A2 Licence, povolení, formality B2 Licence, povolení, formality
A3 Přepravní smlouva a pojištění B3 Přepravní smlouva a pojištění
A4 Dodání B4 Převzetí
A5 Přechod rizik B5 Přechod rizik
A6 Rozdělení nákladů B6 Rozdělení nákladů
A7 Vyrozumění kupujícího B7 Vyrozumění prodávajícího
A8 Důkaz o dodání B8 Důkaz o dodání
A9 Kontrola, balení, značení B9 Kontrola zboží
A10 Pomoc s informacemi a související náklady B10 Pomoc s informacemi a související náklady

2 Základy pravidel Incoterms 2010

Pravidla Incoterms 2010 jsou rozdělena do dvou tříd.

První třída obsahuje sedm pravidel, která lze použít bez ohledu na typ a počet zvolených způsobů přepravy. Tato pravidla můžete zvolit, když v rámci exportu zboží využijete lodní přepravu.

Ve druhé třídě pravidel jsou místem dodání a místem, do kterého je zboží přepravováno ke kupujícímu, přímořské i vnitrozemské přístavy. Jedná se například o vývoz z Liverpoolu do Marseilles.

Níže najdete seznam obchodních podmínek (označených zkratkami) pro smlouvy o prodeji vašeho zboží na zahraniční trhy.

Pod každou třípísmennou zkratkou je vysvětlení, co dané pravidlo pro vás a pro kupujícího znamená.

Podmínky první třídy pravidel Incoterms:

EXW

Ex Works (z výroby; dohodnuté místo dodání)

Za dodání zboží prodávajícím se považuje, když dá zboží kupujícímu k dispozici ve svých prostorách nebo na oboustranně dohodnutém místě, jako je sklad nebo továrna.

Kupující je odpovědný za:

 • nakládku,
 • veškeré náklady na přepravu,
 • převezení zboží do konečného místa určení.

Pokud prodávající zboží naloží, činí tak na riziko a náklady kupujícího.

FCA

Free Carrier (vyplaceně dopravci; dohodnuté místo dodání)

Prodávající:

 • dodá zboží celně odbavené pro vývoz dopravci, kterého stanovil kupující, na dohodnuté místo. V tento okamžik riziko přechází na kupujícího;

 • nemá povinnost zboží celně odbavit pro dovoz, zaplatit jakoukoli dovozní daň, ani vyřizovat jakékoli dovozní celní formality;

 • má povinnost naložit zboží dopravci, kterého stanovil kupující.

CPT

Carriage Paid To (přeprava placena do; dohodnuté místo určení)

Toto pravidlo je zásadní, protože k přechodu rizika a nákladů dochází na různých místech. Riziko přechází, když bylo zboží dodáno prvnímu dopravci.

Prodávající musí:

 • zboží dodat dopravci nebo jiné osobě stanovené prodávajícím na dohodnuté místo;

 • sjednat a zaplatit dopravu potřebnou k doručení zboží na dohodnuté místo určení.

Tip

Při použití pravidel CPT prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci, nikoli až když zboží dorazí na místo určení.

CIP

Carriage and Insurance Paid to (přeprava a pojištění placeno do; dohodnuté místo určení)

Stejně jako pravidlo CPT, je i toto pravidlo zásadní, protože k přechodu rizika a nákladů dochází na různých místech.

Prodávající:

 • dodá zboží dopravci nebo jiné osobě stanovené prodávajícím na dohodnuté místo,

 • má povinnost zaplatit náklady na dopravu potřebnou k doručení zboží na dohodnuté místo určení,

 • sjedná pojištění pokrývající nebezpečí ztráty nebo poškození zboží během přepravy,

 • má povinnost na vlastní náklady zajistit pojištění nákladu aspoň s minimálním krytím vyžadovaným klauzulí (C) klasifikace Institute Cargo Clauses.

Pojištění bude:

 • uzavřeno u pojišťovací společnosti s dobrou pověstí,
 • kupujícímu umožňovat uplatňovat nárok přímo od pojistitele,
 • schopné pokrýt minimálně cenu uvedenou ve smlouvě plus 10 %,
 • v měně smlouvy.

Tip

Při použití pravidel CIP prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci, nikoli až když zboží dorazí na místo určení.

DAT

Delivered at Terminal (s dodáním na terminál; dohodnutý přístavní terminál nebo místo určení)

Za dodání zboží prodávajícím se považuje, když dá zboží kupujícímu k dispozici na dohodnutém přístavním terminálu nebo v místě určení.

„Terminál“ zde označuje jakékoli místo, kryté nebo nekryté, jako je například skladiště, sklad kontejnerů nebo silniční, železniční nebo letecký nákladní terminál.

Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojené s doručením zboží na terminál a jeho vyložením.

DAP

Delivered at Place (s dodáním na místo; dohodnuté místo určení)

Za dodání zboží prodávajícím se považuje, když dá zboží kupujícímu k dispozici na příchozím dopravním prostředku připraveném k vykládce v místě určení.

Prodávající nese veškeré riziko související s doručením zboží na dohodnuté místo.

Prodávající není povinen zajistit vykládku zboží na místě určení.

DDP

Delivered Duty Paid (s dodáním, clo placeno; dohodnuté místo určení)

Toto pravidlo přenáší na prodávajícího nejvíce povinností. Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojené s přepravou zboží na místo určení. Prodávající musí vyřídit vývozní i dovozní celní formality a zaplatit všechna související cla a daně.

Za dodání zboží prodávajícím se považuje splnění všech tří níže uvedených podmínek, konkrétně když je zboží:

 • dáno k dispozici kupujícímu,
 • celně odbaveno pro dovoz na příchozím dopravním prostředku,
 • připraveno k vykládce na dohodnutém místě určení.

Podmínky druhé třídy pravidel Incoterms:

Pokud vyvážíte zboží a místo zahájení přepravy i místo určení jsou přímořské přístavy nebo vnitrozemské přístavy, stačí dodržovat pouze následující pravidla.

FAS

Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi; dohodnutý přístav nalodění)

Toto pravidlo se často používá v námořní a vnitrozemské lodní přepravě, ačkoli nemusí být vhodné v případech, kdy je zboží předáno dopravci před jeho naloděním.

Za dodání zboží prodávajícím se považuje, když je zboží umístěno k boku lodi, například na molu, v dohodnutém přístavu nalodění.

Riziko prodávajícího ohledně ztráty nebo poškození zboží také přechází v okamžiku umístění zboží k boku lodi v dohodnutém přístavu nalodění.

CFR

Cost and Freight (náklady a přepravné; dohodnutý přístav určení)

Toto pravidlo obsahuje kritický bod, protože k přechodu rizik a nákladů dochází na různých místech. Pravidlo vždy specifikuje přístav určení, ale nemusí specifikovat přístav nalodění, ve kterém nebezpečí přechází na kupujícího.

Prodávající má povinnost:

 • doručit zboží na palubu plavidla,
 • sjednat a zaplatit přepravu potřebnou k doručení zboží do dohodnutého přístavu určení.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z dodavatele v okamžiku umístění zboží na palubu plavidla.

Při použití pravidla CFR prodávající splní svou povinnost dodat zboží, když ho dodá přepravci, ne až když zboží dorazí do místa určení.

CIF

Cost, Insurance, and Freight (náklady, pojištění a přepravné; dohodnutý přístav určení)

Prodávající má povinnost:

 • doručit zboží na palubu plavidla,

 • sjednat a zaplatit přepravu potřebnou k doručení zboží do dohodnutého přístavu určení,

 • smluvit pojištění pokrývající riziko kupujícího ohledně ztráty nebo poškození zboží při přepravě,

 • zajistit pojištění pouze s minimálním krytím.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z dodavatele v okamžiku umístění zboží na palubu plavidla.

Při použití pravidla CIF prodávající splní svou povinnost dodat zboží, když ho dodá přepravci, ne až když zboží dorazí do místa určení.

Tip

Větší pojistné krytí si musí sjednat kupující.

3 Podmínky American Foreign Trade Definitions – stručný průvodce

Podmínky Revised American Foreign Trade Definitions (RAFTD) byly poprvé upraveny Obchodní komorou USA v roce 1941. Přestože nebyla zrušena, v mezinárodních obchodních transakcích (na rozdíl od rozšířejějších pravidel ICC Incoterms) se s nimi prakticky nesetkáte. Můžete se s nimi ale setkat v žádostech o cenové nabídky v USA. Tato pravidla uvádíme níže, abyste je mohli porovnat s pravidly Incoterms 2010.

Průvodce podmínkami Revised American Foreign Trade Definitions

Ex Point of Origin (z výchozího místa; dohodnuté výchozí místo)

Prodávající:

 • dodá zboží kupujícímu na dohodnuté místo, zpravidla do továrny, závodu nebo skladu.

Kupující:

 • nese veškeré náklady a odpovědnost, od naložení zboží po přepravu zboží do místa určení.

FOB

Free on Board (vyplaceně na palubu lodi; dohodnutý vnitrozemský přepravce na místě odjezdu nebo v přístavu nalodění)

Toto pravidlo má několik různých použití. Jeho obsah může být dokonce identický s pravidlem EXW.

Prodávající je povinen:

 • umístit zboží nebo ho dodat vnitrozemskému přepravci k naložení na dohodnutém místě odjezdu nebo vývozu nebo v přístavu nalodění.

Poznámka: dohodnuté místo se může nacházet i v zemi kupujícího.

FAS

Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi; dohodnutý přístav určení)

Prodávající zboží doručil, když:

 • je zboží umístěno k nakládce u námořní přepravní lodi v dohodnutém vývozním přístavu.

C&F

Cost and Freight (náklady a přepravné; dohodnutý přístav určení)

Prodávající:

 • nese náklady na domácí vnitrozemskou přepravu a naložení nákladu na plavidlo,
 • nese náklady na námořní přepravu z přístavu nalodění do přístavu určení.

CIF

Cost, Insurance, and Freight (náklady, pojištění a přepravné; dohodnutý přístav určení)

Toto pravidlo je shodné s pravidlem C&F. Kromě povinností podle pravidla C&F prodávající také sjedná pojištění kryjící riziko kupujícího ohledně ztráty nebo poškození zboží během přepravy.

Ex Dock (z doku; dohodnutý přístav dovozu)

Prodávající nese:

 • odpovědnost za vykládku zboží z plavidla v dohodnutém přístavu a jeho poskytnutí k dispozici na tomto místě,

 • všechny náklady do vykládky zboží na doku v přístavu určení včetně nákladů na vykládku z plavidla.

Díky pravidlům Incoterms by pro vás při příští kontrole kupní smlouvy mělo být trochu jednodušší porozumět tomu, která strana bude odpovědná za které náklady a rizika související s vaším vývozním trhem. Díky tomu při jednání s vašimi novými zákazníky nedojde k žádným zbytečným nedorozuměním.

Shrnutí

Před podepsáním kupní smlouvy je důležité zkontrolovat:

 • podmínky Incoterms 2010, abyste si vyjasnili své povinnosti,
 • která třída pravidel Incoterms pro vás platí,
 • třípísmenný kód Incoterms uvedený ve smlouvě.