Využívání notářských a právních služeb při zakládání firmy

Posuďte přínosy i náklady spojené s využitím odborných třetích stran

1 Přehled

Většinu nákladů spojených se zakládáním firmy tvoří poplatky odborným zprostředkovatelům, jako jsou právníci a notáři. Notářské a právní poplatky se liší v různých zemích nebo někdy i krajích. Vlády často přesunuly celý proces na internet, aby začínajícím firmám náklady snížily. Abyste splnili předpisy při co nejnižších firemních nákladech, zjistěte si, které státy a regiony zprostředkování notářem vyžadují. Tento průvodce uvádí, jaké máte možnosti v různých zemích, kde zakládáte firmu.

Náklady na zprostředkovatele a jejich přínosy

Při zavádění firmy na trh se jako odborní zprostředkovatelé nejčastěji využívají notáři a právníci. Usnadní složité postupy a pomohou firmám splnit předpisy. Mohou být drazí, záleží na tom, kde působíte.

2 Notáři a malé firmy

Notáři jsou úředníci jmenovaní vládními a veřejnými orgány, aby oficiálně potvrzovali dokumenty. Musí být nestranní. Pravomoci notářů se v jednotlivých zemích nebo i krajích liší.

Například v Itálii mají pouze notáři pravomoc potvrzovat převody nemovitostí a vystavovat veřejné listiny o založení firmy.1

Zpráva Světové banky Doing Business uvádí, že při zakládání malé firmy se notářské služby využívají v 76 ze 189 sledovaných ekonomik světa, přičemž ve 40 z těchto 79 ekonomik je využití notářských služeb požadováno zákonem.

Náklady na využití notáře

Notářské služby mohou být nákladné. Povinné notářské poplatky při zakládání firem odpovídají v průměru 5,6 % příjmu na obyvatele. Tyto sazby jsou nejvyšší v bohatých ekonomikách OECD, následuje Latinská Amerika a oblast Karibiku. V některých zemích, jako je například Kostarika2, jsou notářské poplatky spojené se zakládáním firmy pevně stanoveny v předpisech. V jiných zemích se notářské poplatky odvíjejí od poskytnutých služeb.

Při zakládání malých firem v bohatých ekonomikách OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) se notářské služby využívají velmi často.

Například v Itálii, Polsku nebo Nizozemsku je často třeba podepsat veřejnou listinu o založení společnosti či stanovy společnosti za přítomnosti notáře.

Oblasti, kde jsou notářské služby vyžadovány pro právní transakce včetně zakládání právních subjektů, převodu půdy nebo ověřování právních dokumentů:

 • Afrika
 • Latinská Amerika
 • Karibik

Afrika

Rada ministrů Organizace pro harmonizaci obchodního práva v Africe (OHADA) stanovila v roce 2014, že je využívání notářských služeb při zakládání firem v 17 členských státech OHADA nepovinné, ale v mnoha z nich se notářské ověřování stále vyžaduje.

Například v Burkině Faso ověřuje notář prohlášení o upisování kapitálu při zakládání firmy.

17 členských zemí organizace OHADA:

 • Benin
 • Burkina Faso
 • Kamerun
 • Středoafrická republika
 • Čad
 • Komory
 • Pobřeží slonoviny
 • Demokratická republika Kongo
 • Rovníková Guinea
 • Gabon
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Mali
 • Niger
 • Republika Kongo
 • Senegal
 • Togo

Latinská Amerika

Notářské postupy se v jednotlivých zemích Latinské Ameriky liší. Například v Argentině se nevyžaduje notářské ověření stanov.

Zakladatelé firem v Guatemale musí předložit dopis od notáře, aby si mohli zřídit bankovní účet.

Elektronické systémy

Se zavedením elektronických systémů v některých nejvyspělejších ekonomikách se notářské služby velmi zmodernizovaly.

Například v Belgii systém elektronického notářství umožňuje, aby notáři zaregistrovali zakládací listinu společnosti u různých institucí a získali pro ni registrační číslo během několika minut. V Chorvatsku mohou notáři využít elektronický systém k zasílání dokumentů soudům.

Zákony o notářích – odlišné v různých zemích

V Evropě (například ve Švédsku nebo Irsku) a ve střední Asii je přibližně ve třetině zemí při zakládání firmy nutné využít notářské služby.

Například v Bosně a Hercegovině vyžaduje zákon o notářích z roku 2002, aby všechny dokumenty nutné k registraci společnosti připravil a ověřil notář. V Turecku musí notář ověřovat zákonem vyžadované účetní knihy společností. V Kazachstánu musí notář ověřovat osvědčení o státní registraci.


 1. Zákon č. 89 ze dne 16. února 1913. 

 2. V Kostarice určuje strukturu poplatků nařízení 36562-JP ze dne 31. ledna 2011 (§ 95 a), podle kterého je poplatek za ověření společenské smlouvy jakékoli společnosti 150 000 colónů (288 dolarů), notáři si však mohou sjednat jiné poplatky. 

3 Právníci a malé firmy

Mnoho malých firem si najímá právníky na tyto služby:

 • příprava zakládacích dokumentů,
 • příprava společenské smlouvy,
 • podepsání firemních dokumentů,
 • příprava firemních stanov,
 • vyhledávání názvu,
 • příprava firemních listin.

Využití právních služeb při registraci společnosti může založení společnosti prodražit. Právní služby mohou být dražší než notářské služby. Zpráva Doing Business Světové banky uvádí, že přibližně v 17 zemích je využití právních služeb při registraci společnosti povinné.

Například na Bahamách musí právník připravit registrační dokumenty společnosti.

Kdy využít právní služby

Využití právních služeb zvažte, když je proces založení firmy složitý a zahrnuje mnoho byrokratických překážek. Právní služby mohou být nákladné, ale na druhou stranu celý proces urychlí a usnadní.

Firmy však při zakládání často využívají právní služby i tam, kde to není ze zákona vyžadováno. Chtějí si tak zajistit bezproblémovou registraci, která může být velmi komplikovaná.

Příklady právních služeb poskytovaných v různých zemích podle zprávy Doing Business:

– Venezuela vyžaduje, aby právník zpracoval právní posouzení zakládacích dokumentů společnosti. Tento úkon může zabrat až pět dnů a jeho cena je vyšší než 87 % příjmu na hlavu.

 • Svatá Lucie vyžaduje, aby právníci provedli vyhledávání názvu společnosti a navrhovaný název schválili. Když obchodní rejstřík zaručí schválení názvu společnosti, musí právník připravit zakládací dokumenty, což trvá dva dny a cena činí 18 % příjmu na hlavu.

 • Latinské Americe a Karibiku se nachází nejvíce zemí, kde si firmy najímají na registraci právníky.

 • Antigua a Barbuda vyžaduje, aby si vlastníci nové firmy najali právníka, který vydá prohlášení, že vlastníci nejsou v konkurzu, jsou duševně zdraví a starší 18 let. Majitelé zakládaných firem si také musí od právníka nechat připravit veškeré zakládací dokumenty, včetně oznámení o adrese a zakladatelské smlouvy.

 • Ekvádor vyžaduje, aby právník připravil novým firmám listinu o založení.

 • Bolívie vyžaduje, aby právník připravil zakladatelům firmy společenskou smlouvu, stanovy společnosti a zakládací listiny. Bolívijská advokátní komora stanovuje minimální výši poplatků za založení firmy, která činí přibližně 42 % příjmu na hlavu plus 2 % kapitálu společnosti.

Země, jež nevyžadují využití právních služeb

V subsaharské Africe se při zakládání firem právní služby využívají jen zřídka, ale jsou relativně běžné v Jižním Súdánu, Swazijsku a Ugandě.

Některé další země subsaharské Afriky v nedávné době zavedly reformy, které povinné využití právních služeb při zakládání společnosti zrušily.

Například Libérie zavedla v roce 2009 standardní společenské smlouvy, které jsou k dispozici v několika vládních úřadech v Monrovii. Ty umožňují vlastníkům zakládaných firem provést registraci i bez právníka.

V roce 2009 vyhlásila také vláda Jihoafrické republiky, že při zakládání firem již není nutné, aby dokumenty předkládal právník.

4 Náklady na právní služby

V bohatých zemích OECD představují průměrné notářské poplatky za založení firmy téměř čtyřnásobek průměrných právních poplatků.

Přestože může být založení firmy s využitím právníka nákladné, výhodou je, že obvykle netrvá dlouho.

Postupy s využitím právních služeb trvají pouze dva dny, zatímco s notářskými službami v průměru dvakrát déle.

Evropa a střední Asie mají druhé nejvyšší průměrné náklady na právní služby při registraci společnosti.

Několik příkladů nákladů na právní služby z celého světa:

 • Na Kypru zákon požaduje, aby společenskou smlouvu a stanovy společnosti připravil právník, což malou nebo střední firmu stojí asi 1 000 liber.

 • Maďarsku musí zakládaná firma nejprve najmout právníka, aby ji zastupoval, připravil zakládací listinu a další dokumenty společnosti. Využití služeb právníka se vyžaduje v rámci celého procesu registrace. Náklady se mohou lišit podle složitosti případu a mohou dosahovat téměř 7 % příjmu na hlavu.

Firmu průměrně stojí služby právníka při založení 18 % příjmu na hlavu, což je vyšší průměr než u notářských služeb.

5 Reformy a doporučované postupy

Jak mohou zprostředkovatelé fungovat při zakládání firmy

Využívání služeb zprostředkovatelů je při zakládání firmy běžné a zavedené, může však být časově i cenově náročné. Právě proto v některých zemích vlády stanovily, že využívání služeb třetích stran není povinné.

Například v Burundi byl v roce 2011 přijat zákon, který odstraňuje povinnost notářského ověření společenské smlouvy. Tím se snížila cena registrace firmy o 21 % a zkrátila potřebná doba o čtyři dny.

Výhody online systémů pro zakládání firem

Některé vlády prosazují internetové platformy pro registraci firem. Jejich výhodou jsou nižší ceny za zprostředkování. Tyto systémy obvykle nevyžadují, aby právníci nebo notáři ověřovali firemní dokumenty a prováděli registraci. Místo notářských služeb umožňují také digitální identifikaci, například digitálním podpisem.

Například v Německu1 je elektronická registrace povinná ve všech spolkových zemích. Díky tomu je možné publikovat zakládací listiny online, čímž se založení firmy urychlilo o šest dní.

Vláda v Chile zjednodušila v roce 2013 zakládání firem tím, že povolila podnikatelům, aby některé typy právních subjektů registrovali bezplatně online. Tím se registrace stanov společnosti zkrátila na jeden den oproti dvěma dnům prostřednictvím notáře.

Shrnutí

Využití služeb právníků a notářů pomůže vyhovět předpisům. Buďte však připraveni, že tyto služby budou něco stát, a pamatujte na to ve svých propočtech. Pokud můžete, využijte elektronickou registraci, která bývá levnější.

Do kterých zemí má vaše firma expandovat

Market Finder je bezplatný nástroj od Googlu, který pomáhá firmám hledat vhodné trhy pro jejich expanzi. Nástroj poskytuje podporu plánování a nabízí informace pro potenciální exportéry o globálních marketingových strategiích a další.


 1. V Německu byly systémy elektronické registrace a zveřejňování zřízeny zákonem o elektronických obchodních rejstřících, rejstřících družstev a rejstříku firem, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007.