Jak technologie zefektivňují celní řízení

Jak digitální celní řízení usnadňuje vývoz

1 Přehled

Výzva

Při přeshraničním obchodu je potřeba vědět, zda celní řízení v určité zemi napomůže bezpečnému a rychlému doručení vašeho zboží, nebo jej naopak bude zdržovat.

Cíl

Vědět, které země pomocí technologií zrychlují celní řízení při dovozu a vývozu, a pochopit, proč pro vás může být využívání takových technologii velmi efektivní.

Přínos digitálních celních platforem

Každodenní obchodní činnost v zemích, které digitalizovaly celní řízení, je transparentnější a efektivnější.

2 Využití technologií ukazuje na kvalitní celní řízení

V posledních letech došlo ve světě k prudkému rozvoji mezinárodního obchodu. Následkem toho vzrostla poptávka po koordinaci různých skupin a organizací, které se na něm podílejí.1 Tento vývoj přiměl mnohé světové ekonomiky k zavedení platformy jednotného kontaktního místa.


 1. Elms and Low 2013 

Princip platformy jednotného kontaktního místa

Centrum pro podporu obchodu a elektronického podnikání Spojených národů (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)1 tento systém jednotného kontaktního místa, zvaný „single window“, definuje jako platformu, která subjektům vystupujícím v obchodních transakcích umožňuje standardizovaným způsobem předkládat dokumenty a jiné relevantní informace prostřednictvím jednotného kontaktního místa na vstupu a absolvovat tak vývozní, dovozní i tranzitní procedury.

Pomocí této online platformy mohou uživatelé požádat o souhlas, oprávnění a další certifikáty potřebné k dovozu a vývozu zboží. Úřady zapojené do tohoto systému mají přístup k záznamům o daňové identifikaci a registraci firem. Toto řešení je mnohem efektivnější a malým, středním i velkým firmám šetří čas, peníze a starosti s byrokracií.

V zemích, které platformu jednotného kontaktního místa používají, je větší transparentnost a méně průtahů. To je dobrou zprávou pro firmy, které chtějí své zboží dostat k zákazníkům rychle a bezpečně.

Technologie zrychluje celní odbavení i podle údajů ze zprávy Světové banky o podmínkách pro podnikání v jednotlivých zemích. Například obchodníci v zemích s plně funkčními elektronickými systémy, které umožňují online podání a zpracování dovozních a vývozních celních prohlášení, tráví celním odbavením méně času.

Jednou ze zemí, které v zájmu zefektivnění celního řízení zavedly jednotné kontaktní místo, je Kolumbie.

Systém jednotného kontaktního místa v Kolumbii

Jednotné kontaktní místo pro zahraniční obchod zřídila Kolumbie krátce po roce 2000. Cílem bylo účinně koordinovat vývoz. Systém se nazývá Ventanilla Única de Comercio Exterior (Jednotné okénko pro zahraniční obchod, VUCE).

Kolumbijský systém jednotného kontaktního místa propojuje prostřednictvím online platformy 21 úřadů a tři soukromé společnosti, které poskytují certifikáty elektronických podpisů a právní informace, s dovozci, vývozci, celními deklaranty a zprostředkovateli.

Výhody platformy jednotného kontaktního místa

Vytvoření jednotné kontaktní platformy je jasným důkazem toho, že se dotyčný stát snaží usnadnit dovozcům a vývozcům obchodování. Zavedení a provoz této platformy jsou totiž nákladné a její spuštění trvá zhruba čtyři roky.

Ačkoli má jednotné kontaktní místo různá využití, jeho přínosy převažují nad náklady na vývoj komplexního rámce propojujícího celou řadu subjektů podílejících se na průběhu obchodu. Mezi tyto výhody patří:

 • vyšší příjmy státu,
 • zavedení metod řízení rizika ve státní správě,
 • lepší předvídatelnost,
 • nižší náklady,
 • méně průtahů pro obchodníky

 1. WTO 2013a 

3 Úspěchy jednotného kontaktního místa ve světě

Platforma jednotného kontaktního místa už přinesla časové i finanční úspory celé řadě společností, které obchodují s různými světovými státy. Doba potřebná k proclení zboží se často zkrátila z dní na pouhých několik hodin.

Státy, které digitalizovaly celní řízení, nejenom výrazně zkrátily čas potřebný k odbavení zboží, ale také daly firmám další důvod s nimi obchodovat.

Toto je několik příkladů:

Filipíny

Od spuštění platformy jednotného kontaktního místa se celní úschova u zásilek, které nevyžadují deklaraci zakázaných položek, zkrátila ze šesti až osmi dní na čtyři až šest hodin.1

Albánie

Zavedení digitálních hraničních kontrol vycházejících z míry rizika zkrátilo dobu, kterou zboží stráví na albánských celnicích, o 7 % a vedlo k nárůstu dovozu o 7 % mezi roky 2007 a 2012.2

Singapur

Singapurské jednotné kontaktní místo pro mezinárodní obchod, TradeNet, bylo spuštěno jako jedna z prvních platforem tohoto typu na světě. Dnes TradeNet zpracovává více než 30 000 celních prohlášení denně. 99 % povolení vyřídí za pouhých 10 minut. Veškeré platby do tohoto systému probíhají formou mezibankovních transakcí.3

Singapurské obchodní společnosti vykazují 25–30% úspory nákladů na zpracování dokumentů.4

Švédsko

Švédsko bylo jednou z prvních zemí, které zavedly národní jednotné kontaktní místo. Švédské kontaktní místo v současné době propojuje celní řízení se statistickým úřadem a dalšími významnými subjekty zainteresovanými v mezinárodním obchodu.5

Proclení zboží ve Švédsku je snadné a přímočaré. Obchodník na internetu podá celní prohlášení. Celní správa zpracuje příslušné informace. Pokud je potřeba licence nebo povolení od jiných úřadů, je prostřednictvím jednotného kontaktního místa automaticky podána příslušná žádost.6

Zhruba 94 % celních prohlášení je podáno elektronicky. Tento systém využívá asi 12 000 společností a 7 000 občanů.7 Platforma funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a je bezplatná.

Jednotné kontaktní místo překračuje hranice zemí

Platformy jednotného kontaktního místa již pokrývají celé zeměpisné oblasti. To vedlo k rozvoji elektronicky propojených regionálních systémů.

Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)

Členské státy organizace ASEAN si kladou za cíl propojit národní jednotná kontaktní místa. Chtějí umožnit elektronickou výměnu celních informací a urychlit proclení zboží.

Toto regionální jednotné kontaktní místo by mělo snížit celkové náklady o 8 %. Největší úspory přinese pokles výdajů za předávání dokumentů.8

Členy Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) jsou:

 • Brunei
 • Kambodža
 • Indonésie
 • Laos
 • Malajsie
 • Myanmar
 • Filipíny
 • Singapur
 • Thajsko
 • Vietnam

 1. Maniego 1999. Proclení zboží „zelenou cestou“ znamená celní odbavení bez rutinní kontroly zboží. Status zelené cesty získají pouze někteří obchodníci a zboží splňující požadavky na způsobilost stanovené celními orgány. Mezi tyto požadavky může mimo jiné patřit zařazení na státem schválený seznam firem a produktů, status významného importéra z hlediska výše odvedeného cla a bezúhonnost obchodníka. Pokud někdo „zelenou cestou“ přepravuje zboží neuvedené na seznamu produktů „zelené cesty“ daného státu, porušuje celní předpisy a hrozí mu správní a někdy i trestní postih. 

 2. Fernandes, Hillberry and Mendoza Alcantara 2015 

 3. Neo and Leong 1994 

 4. OECD 2009 

 5. Švédské jednotné kontaktní místo navíc propojuje celní správu s Národní obchodní komorou, Švédskou zemědělskou radou, Národním inspektorátem pro strategické produkty, Národní daňovou správou, Úřadem pro státní dluh, švédskou policií, norskou celní správou, ruskou celní správou a Evropskou komisí. 

 6. http://www.tullverket.se/ 

 7. UNECE 2005 

 8. USAID 2012 

4 Technologie otevírá cestu k nerušenému obchodování

Rozsáhlejší digitalizace obchodu, která omezuje mezilidské kontakty během celního řízení, zároveň zmenšuje prostor pro úplatky a podvody.

Firmám obchodujícím se zeměmi, které digitalizovaly celní řízení, daleko méně hrozí podvody ze strany celních úředníků.

Počítačové zpracování celních dokumentů a všeobecně automatizace celního řízení totiž ponechávají minimální prostor pro samostatné rozhodování celních úředníků. To omezuje možnosti korupce.

Například:

Filipíny se úspěšně postavily korupci ve své celní správě tím, že omezily osobní kontakty na celnicích nasazením technologií a stanovily přísné postihy pro zkorumpované úředníky.

Díky těmto reformám je nyní téměř 70 % dováženého zboží zpracováno „zelenou cestou“ během pouhých dvou hodin.1 Podobně lze s korupcí celní správy bojovat i zavedením systémů jednotného kontaktního místa, které omezují monopolní postavení celních deklarantů.

Automatizace a digitalizace systémů státní správy do značné míry odstraňuje nežádoucí koncentraci moci v rukou celních úředníků.

Shrnutí

Pokud nějaká země převede celní řízení na platformu jednotného kontaktního místa, může to být pro společnosti pozitivním signálem k obchodování s ní. Digitalizace ukazuje, že je stát odhodlán zkrátit dobu potřebnou k proclení zboží, zvýšit efektivitu celního řízení a omezit korupci. Moderní technologie má všeobecně kladný vliv na všechny fáze obchodování.


 1. Parayno 2004